Коморбидна злоупотреба със алкохол и субстанции се наблюдава често при пациентите с шизофренна психоза и допринасят за заболеваемостта от шизофрения.Злоупотребата с алкохол е три пъти по-честа при шизофренните пациенти, а злоупотребата с канабис до 10 пъти по-честа.Тези коморбидни разстройства увеличават финансовата цена и емоционалните щети,които шизофрениите стоварват върху пациентите,семействата и цялата система на здравеопазване.Те водят до повишаване на честотата на рецидивите и липса на комплайънс към лечението, по-чести хоспитализации и като цяло по-лошо цялосно функциониране.

Някои изследователи считат,че причината за повишена злоупотреба с алкохол и други субстанции от пациентите с шизофрения трябва да се свърже със „самолечение“на негативните шизофренни симптоми или на екстрапирамидните симптоми,причинени от конвенционалните антипсихотици.

Аз мисля,че по-подходящо обяснение е една невробиологична формулировка,която предполага, че алкохолът или други субстанции(марихуана,кокаин) могат транзиторно да корегират един дефицит на медиираните от допамин мезокортиколимбични пътища при пациенти с шизофрения – пътища свързани с кръговете на мозъка за получаване на възнаграждение.Тази невробиологична формулировка по-нататък предполага,че алкохолът или други субстанции допринасят за транзиторно повишаване на функционирането на този кръг чрез подобрение на способността за „signal detection“ на богатите на допамин мезокортиколимбични пътища.

24.5% от пациентите,страдащи от шизофрения и шизоафективно разстройство имат минала или настояща история за злоупотреба със субстанции.Преобладават мъжете,но не се намират съществени демографски разлики.

Злоупотребяващите със субстанции шизофренни пациенти показват по-слабо изразена психопатология(негативни симптоми и дезорганизирани симптоми)и по-добро психосоциално функциониране в началото.

Типичните антипсихотици не редуцират коморбидната злоупотреба с алкохол и субстанции,а могат реално да ги влошат.Ето защо те не са от полза при тези пациенти с „двойна диагноза“.

Вече са налице достатъчно данни,че атипичния антипсихотик clozapine(CLOZ) притежава свойството драматично да редуцира злоупотребата с алкохол и други субстанции при пациенти с шизофренни психози.Може да се предположи,че ефектът на CLOZ сред тази популация от пациенти се дължи на неговите широки фармакологични ефекти: относително слаба блокада на D2-рецепторите,значителното блокиране на 5-HT2-рецепторите и блокадата на норадренергичните α-1 и α-2 рецептори.

Предшестваща или настояща история за злоупотреба със субстанции не влияе негативно върху провеждането на 6 месечно лечение със clozapine при пациенти с терапевтично резистентна шизофрения (TRS).

В изследването на Alan Green et all,2002 са проследени 41 шизофренни пациенти със злоупотреба с алкохол или канабис в началото, за период от 1год,през който са лекувани с CLOZ(439.6 mg/die) или risperidone(RIS)(3.9 mg\die).В края на проучването 54% от клозапиновата група и 12.5% от рисперидоновата група са прекратили употребата на алкохол и/или канабис(p=0.05).Това проучване предполага,че лечението с CLOZ e по-вероятно да се асоциира с преустановяване на злоупотребата с алкохол и/или канабис отколкото такова с RIS.

Впечатляващо е,че голям брой пациенти от рисперидоновата група не довършват едногодишния период на изследване в сравнение с клозапиновата група.Вероятно е коморбидни пациенти с шизофрения да притежават лош терапевтичен отговор спрямо RIS когато е налице успоредна употреба на алкохол и/или канабис.

Теориите за „самолечение“ касаещи злоупотребата със субстанции при пациенти с ШП(т.е.че злоупотребата със субстанции понижава негативните шизофренни симптоми и екстрапирамидните симптоми на конвенционалните антипсихотици) биха предопрелелили,че CLOZ и RIS са еднакво ефективни при тази популация от пациенти.Фактът,че само CLOZ е ефективен при спирането на злоупотребата със субсанции при шизофренни пациенти, показва че той притежава уникално свойство да намалява дефицита на системата за възнаграждение свързана с допамин-медиираните мезокортиколимбични кръгове при тези пациенти.